';
1. Általános tudnivalók a Szabályzatról

A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Symbol Design Studio Bt. (székhely: 1212 Budapest, Brassói u. 9., cégjegyzékszám: 01-06-742145) (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.
Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek, továbbá a EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete figyelembe vételével készült. A személyes adatok megadásával Ön, mint vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, az adatvédelmi irányelvekkel összhangban, a Symbol Design Studio Bt. összegyűjtse, tárolja, felhasználja, közzétegye, illetőleg más módon feldolgozza. Az oldalon nincs lehetőség regisztrációra, így ezen formában személyes adatok tárolása nem történik, csak és kizárólag a rendeléskor létrejött adatok kerülnek megadott ideig tárolásra. Az adatok bekérésének célját és tárolási idejét jelen szabályzat későbbi pontja részletezi.

2. Fogalom meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható minden adat, jelen webshop esetében a vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím, IP cím, az oldal által használt cookie-ról jelen szabályzat későbbi pontjában olvashat részletesen

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: Symbol Design Studio Bt. (székhely: 1212 Budapest, Brassói u. 9.).

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Adatkezelési módok:  adattörlés (az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges), adathozzáférés (az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Érintett rendelkezésére bocsátani, amely adatok rendelkezésre bocsájtása a megkérés módjával azonos), adathelyesbítés (az Érintett bármely személyes adatára vonatkozó módosítási kérés végrehajtása, a módosítási kérelem mind e-mailben – info@fineshop.hu, mind telefonon – +36 30/583-4100 megkérhető), adatkorlátozás (az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést), adathordozhatóság (az Érintett jogosult arra, hogy a saját személyes adatait géppel olvasható formátumban kérésre megkapja)

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, a webshopon keresztül érkező személyes adatok Adatfeldolgozója a Symbol Design Studio Bt.

Adatvédelmi incidens: adatvédelmi incidens a személyes adatok véletlen vagy jogellenes elvesztését, megváltoztatását, megsemmisítését, jogosulatlan hozzáférését vagy jogosulatlan közlését jelenti

3. Személyes adatok kezelése, felhasználása

A Symbol Design Studio Bt. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az érintett vásárló/fogyasztó önkéntesen bocsát a Társaság rendelkezésére. Különösen: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A Symbol Design Studio Bt. a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.
Meghatározott vásárlói adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoztak az adatok bizalmas kezeléséről.
A megrendelés adatait, amely tartalmazza az Érintett személyes adatait is, a Symbol Design Studio Bt. elektronikus nyilvántartásában, a termék Érintett vevőhöz történő leszállításáig tárolja, majd 24 órán belül rendszeréből törli.
A Symbol Design Studio Bt. a vásárló/fogyasztó vevő személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, vagy teszi nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.
A vásárló/fogyasztó igénybe vevő bármikor kérhet a Symbol Design Studio Bt. által kezelt adataihoz hozzáférést, adataival kapcsolatban helyesbítést, adattörlést, adatkorlátozást, adathordozhatóságot – kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelezi Társaságunkat. Ezen tevékenységek bármelyikét Érintett akár postai úton a 1212 Budapest, Brassói u. 9. címen, az info@fineshop.hu email címen vagy telefonon (+36 30 583 4100) megkérheti.
A FineShop webáruház nem ad lehetőséget regisztrációra, így a megrendeléskor megadott adatokon kívül, azt is csak meghatározott ideig, amelyről jelen szabályzat a későbbiekben rendelkezik, semmilyen további személyes adatot nem tárol a megrendelőről.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

Az adatkezelésre a www.fineshop.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak/vásárlóinak/fogyasztóinak/ önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja a www.fineshop.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott adatokat a Symbol Design Studio Bt. a weboldal fejlesztésére, a vásárlói igények kielégítésének tökéletesítésére, a szolgáltatások nyújtásának precizitására használja.
A Symbol Design Studio Bt. a felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott személyes adatokat a fent leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Symbol Design Studio Bt. tájékoztatja a felhasználóit/vásárlóit/fogyasztóit, hogy az általuk önkéntesen megadott személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve, ha erről törvény kötelező erővel rendelkezik – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén továbbíthatja.
A Symbol Design Studio Bt. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó érintett felhasználó/vásárló/fogyasztó felel. A felhasználó/vásárló/fogyasztó e-mail címének megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

5. Az adatkezelés idötartama

A felhasználó/vásárló/fogyasztó által megadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg vagy a termék leszállítása után 24 órán belül törlésre nem kerülnek a rendszerből az adatok vagy a termék leszállítás előtt a felhasználó/vásárló/fogyasztó kifejezett kérésére törlésre nem kerül a megrendelés és ezzel együtt minden személyes adat. A felhasználó/vásárló/fogyasztó által elkövetett rendszer elleni támadás és más egyéb bűncselekmény elkövetése esetén a Symbol Design Studio Bt. jogosult a felhasználó/vásárló/fogyasztó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni. A Symbol Design Studio Bt. bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
Abban az esetben, ha a Symbol Design Studio Bt. mint Adatkezelő adatvédelmi indcidenst észlel, a tudomására jutott incidens után 72 órán belül jelenteni köteles azt az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az az incidens nem jár kockázattal az Érintett jogaira és szabadságaira nézve.

6. Cookie-k

A Cookie szabályzat meghatározza az oldal használata (böngészése) közben a Symbol Design Studio Bt.. által begyűjtött és tárolt információkat és ezek felhasználását. A cookie (magyarul süti) egy olyan kisméretű file, amely a felhasználóink számítógépén tárolódik, egy előzetes engedély-kérést követően. A cookie segít az internetes forgalom elemzésében és segítséget nyújt abban, hogy a felhasználóinkat személyre szabott módon szólíthassuk meg. A felhasználók preferenciáját nyilvántartva segít a navigációban. A forgalmat naplózó cookie-k a meglátogatott oldalak azonosítására szolgálnak. Ez segít nekünk abban, hogy a weboldal forgalmát naplózzuk. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai elemzésekhez használjuk fel, az eredeti adatok a felhasználást követően törlésre kerülnek.
A cookie-k nem biztosítanak semmilyen hozzáférést a felhasználóink számítógépéhez, vagy bármilyen más személyes adathoz, csak azokat az adatokat tárolják, amelyeket a felhasználóink döntése alapján tudatnak velünk. A cookie-k használatát lehet engedélyezni és lehet tiltani. A legtöbb böngésző automatikusan engedélyezi a használatukat, de a böngésző beállításokban kézzel is lehet módosítani ezeket.

Az oldalon használt cookie-k listája a következő:

_gat – Google Analytics - látogatottsági statisztika
100%
_ga – Google Analytics - látogatottsági statisztika
100%
_gid – Google Analytics - látogatottsági statisztika
100%
catAccCookies
100%
PHPSESSID 1 – Az oldalmegtekintések történetét tárolja.
100%
woocommerce_cart_hash – Bevásárló kosárral való kapcsolat.
100%
woocommerce_items_in_cart – Bevásárló kosár tételeinek rögzítése
100%
wp_woocommerce_session_ – Bevásárló kosár története.
100%

A www.fineshop.hu oldalra látogató kifejezett hozzájárulását adja a cookie-k használatához.

7. Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Symbol Design Studio Bt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Miután a rendszer csak a termékek leszállítása utáni 24 órán keresztül tárolja az adatokat, így az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználó/vásárló/fogyasztó tájékoztatása nem szükséges, mert egy újabb rendelés leadásakor már a módosított Adatkezelési Szabályzatot ismeri és fogadja el.

8. Jogérvényesítési lehetöségek

A felhasználó/vásárló/fogyasztó jogérvényesíti lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530. Bp. Pf.: 5.)

Symbol Design Studio Bt.
Budapest, 2018. május 17.